Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj:

1. Odjel za tehničke studije:

  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent,  iz područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnika;
  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta,  iz područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo ili brodogradnja;
  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta,  iz područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnika;

2. Filozofski fakultet:

  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto  redovitog profesora u trajnom zvanju,  iz područja humanističkih znanosti, polje arheologija, grana  prapovijesna arheologija;
  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto  izvanrednog profesora,  iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana  japanologija na određeno vrijeme s punim radnim vremenom;

3. Muzička akademija:

  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u nastavno zvanje i na radno mjesto  umjetnički savjetnik,  iz umjetničkog područja, polje reprodukcija glazbe, grana  sviranje za kolegij Klavir obligat.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

a) životopis;

b) preslik diplome i prijepis ocjena sa sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (za izbore u suradnička zvanja);

c) preslik diplome o doktoratu znanosti (za izbore u znanstveno-nastavna zvanja)

d) opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti;

e) popis objavljenih znanstvenih, nastavnih i stručnih radova i priložiti relevantne radove;

f) domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te

g) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Ako se na natječaj javi pristupnik koji nema znanstveno zvanje dužan je snositi troškove provedbe izbora sukladno općem aktu Sveučilišta.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".      

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti