Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:

1. Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije:

 • za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand, iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje računarstvo – 1 izvrštelj;

2. Muzička akademija u Puli:

 • za izbor u naslovno zvanje umjetničkog suradnika, iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe za kolegij Korepeticija – 2 izvršitelja;
 • za izbor u naslovno suradničko zvanje asistent ili poslijedoktorand iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost grana kompozicija ili iz znanstvenog područja, polje znanost o umjetnosti, grana teorija glazbene umjetnosti  za kolegije: Harmonija na klaviru, Repetitorij teorije glazbe – 1 izvršitelj;

 3. Odjel za tehničke studije:

 • za izbor u naslovno nastavno zvanje predavač, iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment – 1 izvršitelj;
 • za izbor u naslovno nastavno zvanje predavač, iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana opća ekonomija – 1 izvršitelj;

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijave na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis;
 2. presliku diplome i prijepis ocjena sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (za izbore u suradnička zvanja);
 3. opis umjetničke, nastavne i stručne djelatnosti;
 4. popis objavljenih umjetničkih i  stručnih radova i priložiti relevantne radove;
 5. domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te
 6. za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika;

S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".      

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti