Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:

1. Filozofski fakultet

 • za izbor jednog zaposlenika /zaposlenice na položaj II vrste zvanja – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica na određeno vrijeme do 3 godine, s punim radnim vremenom;
  Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine društvenog ili humanističkog usmjerenja,  1 godina radnog staža u struci.

2. Rektorat

 • za izbor jednog zaposlenika /zaposlenice na radno mjesto I vrste zvanja – stručni suradnik za međunarodnu suradnju i mobilnost na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu u Uredu za partnerstvo i projekte;
  Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog usmjerenja, poznavanje rada visokog školstva, aktivno poznavanje engleskog jezika i još jednog svjetskog jezika, 1 godina radnog staža u struci.
 • za izbor jednog zaposlenika /zaposlenice na položaj I vrste zvanja – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – voditelj odjeljka  na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Informatičkoj službi;
  Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij elektrotehničkog, prirodoslovno-matematičkog, informacijskog ili društvenog usmjerenja, 5 godina radnog staža u struci na stručnim poslovima u području informacijskih tehnologija, poznavanje engleskog jezika.

Uz prijave na natječaj potrebito je priložiti slijedeće dokumente:

 1. životopis;
 2. presliku domovnice;
 3. presliku odgovarajuće diplome;
 4. dokaz o radnom stažu u struci (kopija ugovora o radu, kopija rješenja o rasporedu na radno mjesto i sl.);

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Sa pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja, obavit će se usmeni razgovor.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola.

Pristupnici se primaju na rad uz obvezni probni rad.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti