Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Na temelju odredbi Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj 57/2012 i 120/2012) Sveučilište Jurja Dobrile u Puli objavljuje Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ primaju se polaznici stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli i to kako slijedi:

 1. Znanstveno/Tehnološki institut
 • za izbor jednog polaznika na radno mjesto stručnog suradnika za administrativne poslove
  Uvjeti:  Magistar ekonomije/diplomirani ekonomist, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu.
 1. Rektorat Sveučilišta, Služba za međunarodnu suradnju i mobilnost
 • za izbor jednog polaznika na radno mjesto stručnog suradnika za međunarodnu suradnju
  Uvjeti: Magistar ekonomije/diplomirani ekonomist, poznavanje engleskog jezika, govor i pismo, poželjno poznavanje drugog stranog jezika, poznavanje rada na računalu.
 1. Rektorat Sveučilišta
 • za izbor jednog polaznika na radno mjesto stručnog suradnika za pravne poslove.
  Uvjeti:  Magistar prava/Diplomirani pravnik.
 1. Rektorat, Centar za karijere
 • za izbor jednog polaznika na radno mjesto stručnog suradnika za administrativne poslove u Centru za karijere
  Uvjeti:  Magistar ekonomije/diplomirani ekonomist.
 1. Rektorat Sveučilišta, Služba za nabavu i održavanje
 • za izbor jednog polaznika na radno mjesto stručnog suradnika za poslove nabave
  Uvjeti: Magistar ekonomije/diplomirani ekonomist ili specijalistički studij, poznavanje rada na računalu.
 1. Rektorat Sveučilišta
 • za izbor jedan polaznika na radno mjesto stručnog suradnika na poslovima izdavaštva i digitalnog tiska

Uvjeti: VSS društvenog ili tehničkog usmjerenja, poznavanje engleskog jezika.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od trideset (30) dana i koje bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja, te pripadaju ciljanoj skupini za primjenu mjera aktivne politike zapošljavanja „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prava i obveze odabranog polaznika stručnog osposobljavanja i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli bit će uređeni ugovorom.

Polazniku osposobljavanja Hrvatski zavod za zapošljavanje isplaćuje novčanu pomoć u iznosu od 2.620,80 kn mjesečno po danima prisutnosti na stručnom osposobljavanju za rad. 

Troškove prijevoza za polaznike stručnog osposobljavanja snosi Sveučilište (neoporezivo davanje) u visini i iznosu koji je najmanje jednak trošku prijevoza prema uvjetima isplate troška prijevoza iz Odluke Upravnog vijeća Zavoda o visini troškova prijevoza;

 • ukoliko ima više od 2 km od adrese stanovanja do adrese poslodavca osoba ima pravo na troškove prijevoza;
 • ukoliko ima više od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi stručno osposobljavanje u visini troška prijevoza u mjestu stručnog osposobljavanja kao i troška međumjesnog prijevoza (trošak mjesnog i međumjesnog prijevoza);
 • ukoliko ima manje od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi stručno osposobljavanje u visini troška međumjesnog prijevoza;
 • u visini troška mjesečne karte javnog prijevoza ukoliko se stručno osposobljavanje provodi u istom mjestu;
 • u naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz i nije moguće dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, mjesečno u visini od 0,75 kn po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.200 kn.
 • Udaljenost između adrese stanovanja i adrese stručnog osposobljavanja utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba, kao najkraća ruta uz korekciju za jednosmjerne ulice, uređene pješačke nathodnike i pothodnike.

Polaznici osposobljavanja nisu u radnom odnosu i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli nije obavezno zaposliti polaznika nakon završenog osposobljavanja.

U prijavi po ovom pozivu kandidati trebaju navesti osobne podatke, te priložiti slijedeće:

 • Životopis
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku diplome/uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi
 • Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom stažu
 • Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci
 • Uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih).

Prilozi mogu biti u originalu ili preslikama koje ne moraju biti ovjerene, ali su kandidati prije zaključivanja ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.  

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati mogu biti pozvani na razgovor, a moguće je i provesti neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će biti pravodobno obaviješteni.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli nije dužno izvršiti odabir, a može donijeti i odluku o poništenju Poziva, odnosno pojedinog radnog mjesta.

Kandidat koji bude odabran, biti će predložen Zavodu za zapošljavanje, nakon čega će se sklopiti ugovori o stručnom osposobljavanju s onim kandidatom čije uključenje u program „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ odobri Zavod.

 

Prijave po ovom pozivu podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave na adresu Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, 52100 Pula, s naznakom „Stručno osposobljavanje za rad“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Ovaj poziv objavljuje se na web stranicama Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Rektor

Prof. dr. sc. Alfio Barbieri

Popis obavijesti