Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:

 • za izbor na  radno mjesto III vrste – tehnički suradnik u Uredu za potporu nastavi, e-učenju i korisnicima na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom - 1 izvršitelj 

  Uvjeti: SSS elektrotehničkog, prirodoslovno-matematičkog, informacijskog ili društvenog smjera, 6 mjeseci radnog staža u struci na stručnim poslovima u području informacijskih tehnologija, poznavanje engleskog jezika

 • za izbor na  radno mjesto I vrste – stručni suradnik za grafički dizajn na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (dopunski rad sukladno članku 61. stavku 3. Zakona o radu) - 1 izvršitelj;

  Uvjeti: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij grafičkog dizajna, 1 godina radnog staža u struci, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu.

 • za izbor na  radno mjesto I vrste – stručni suradnik za strateško planiranje i osiguranje kvalitete na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu - 1 izvršitelj;

  Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog usmjerenja, znanje engleskog jezika, 1 godina staža u struci

 • za izbor na položaj I. vrste – voditelj odjeljka/voditelj Ureda za potporu tijelima upravljanja i studentska pitanja, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj

  Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravnog usmjerenja, 3 godine radnog staža u struci.

 • za izbor na položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica/voditelj Ureda za računalne sustave i računalno-komunikacijsku mrežu, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj

  Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij elektrotehničkog, prirodoslovno-matematičkog, informacijskog ili društvenog usmjerenja, 3 godine radnog staža u struci na stručnim poslovima u području informacijskih tehnologija.

 • za izbor na položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica/voditelj Ureda za informacijske sustave, aplikacije i opremu i podatkovni centar, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom  – 1 izvršitelj.

  Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij elektrotehničkog, prirodoslovno-matematičkog, informacijskog ili društvenog usmjerenja, 3 godine radnog staža u struci na stručnim poslovima u području informacijskih tehnologija.

 • za izbor na položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica/voditelj Ureda za potporu nastavi, e-učenju i korisnicima,  na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj.

  Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij elektrotehničkog, prirodoslovno-matematičkog, informacijskog ili društvenog usmjerenja, 3 godine radnog staža u struci na stručnim poslovima u području informacijskih tehnologija.
 • za izbor na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u Uredu za potporu nastavi, e-učenju i korisnicima,  na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj.

  Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij elektrotehničkog, prirodoslovno-matematičkog, informacijskog ili društvenog usmjerenja, 1 godina radnog staža u struci na stručnim poslovima u području informacijskih tehnologija.

 • za izbor na  radno mjesto I – stručni suradnik za računovodstvene poslove na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za rodiljni dopust)- 1 izvršitelj;
  
Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomskog usmjerenja, 1 godina staža u struci.

 • za izbor na  radno mjesto II vrste – viši stručni referent  na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za rodiljni dopust) - 1 izvršitelj;

  Uvjeti: preddiplomski sveučilišni ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine ekonomskog usmjerenja, 1 godina staža u struci.

Uz prijave na natječaj pristupnici su dužni priložiti:
a) životopis;
b) preslik odgovarajuće svjedodžbe ili diplome;
c) domovnicu (preslik) 
d) dokaz o radnom stažu u struci
e) motivacijsko pismo

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.
Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
S pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja, obavit će se usmeni razgovor.
Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka
Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj". 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 

Popis obavijesti