SOCIOLOGIJA ZDRAVLJA:
Navigation
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Sociologija zdravlja
Šifra: 186124
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Fulvio Šuran
Izvođači: prof. dr. sc. Fulvio Šuran - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Sestrinstvo
Termini konzultacija:
  • prof. dr. sc. Fulvio Šuran :

    Konzultacije - Consultazioni

    Termin / Quando: ponedjeljak - lunedi, 14,30-15,20

    Lokacija / Dove: vijećnica - sala professori

    Lokacija:
Obavijesti
IZVEDBENI PLAN NASTAVE KOLEGIJA Kod i naziv kolegija Sociologija zdravlja (186124) (SS104) Nastavnik/nastavnica prof. dr.sc. Fulvio Šuran fsuran(at)unipu.hr Studijski program Preddiplomski studij sestrinstva Vrsta kolegija Obvezan Razina kolegija Preddiplomski stručni Semestar   Godina studija 2.(druga) Mjesto izvođenja predavaonica Jezik izvođenja (drugi jezici) Hrvatski Broj ECTS bodova 2 (dva) Broj sati u semestru P 30– V 0– S 15  Preduvjeti za upis i za svladavanje nema Korelativnost Filozofija i etika u sestrinstvu Cilj kolegija Cilj predmeta je omogućiti studentima stjecanje kompleksnog uvida i spoznaja o ključnim sociološkim teorijama i konceptima, temeljnim sociološkim pojmovima te sociološkim pristupima zdravlju i bolesti. Studenti će ujedno steći temeljno znanje o društvenim institucijama (posebno u medicini i zdravstvu), birokraciji i profesijama, moći i diskriminaciji, politikama u zdravstvu, ljudskim pravima (prava pacijenata) te društvenim odnosima i nejednakostima u zdravlju. Ishodi učenja reproducirati osnovno sociološko znanje za razumijevanje važnosti društvenih pitanja u medicini, zdravstvu i zdravstvenoj njezi, socijalnih politika u profesionalnoj zdravstvenoj njezi; provesti, na individualnoj razini, elementarnu analizu uočenih političkih i društvenih pojava te povezati rezultate analiza s potrebama svoje buduće profesije; usporediti različite sustave u odnosima prema bolesniku; interpretirat će temeljno znanje o načelu pravednosti i jednakosti u društvu te će imati svijest o nužnosti tolerancije, uz važnost interdisciplinarnosti u pružanju zdravstvene njege. Sadržaj kolegija Kolegij obuhvaća sadržaje iz opće sociologije i njezina razvoja, glavne sociološke teme i teorije te povijesne razloge pojava posebnih sociologija (s naglaskom na medicini i zdravstvu). Studenti će ujedno upoznati sljedeće pojmove i njima zadane sadržaje: socijalizacija, socijalna stratifikacija i društvena nejednakost, socijalna mobilnost, društveni podsustavi (obrazovanje, religija, kultura, zdravstvo…), sociologija i sestrinstvo, okoliš, moć i politika, pojedinac – kolektiv, obitelj, stigma, rod i zdravlje, zdravstvene i humanitarne organizacije, migracije, demografske promjene te moderne tehnologije. Studenti će se upoznati s pojmom profesije u zdravstvu, problemima profesionalizacije sestrinstva, položajem sestrinstva u odnosu na druge profesije u zdravstvu te osnovnim pravnim pojmovima u području zdravstva i socijalnih politika, kao i složenim tumačenjima uloge bolesnika. Planirane aktivnosti, metode učenja i poučavanja i načini vrednovanja (alternativno stjecanje navesti u studentskim Obveze (brisati nepotrebne retke) Ishodi (navodi se redni broj) Sati Udio u ECTS-u* Maksimalni udio u ocjeni (%) pohađanje P,  S 1.,3., 4. 6  0,2  15 pismeni radovi (seminarski, esej, prikaz 1. -4. 22  0,8  35 ispit (usmeni) 1. –4. 28  1  50 ukupno   56 2 100 Dodatna pojašnjenja (kriteriji ocjenjivanja ): Na računalu pisani rad o izbornoj literaturi treba predati predmetnom nastavniku najmanje tjedan dana prije ispita. Radovi o izbornoj literaturi neće biti zaprimljeni na samom ispitu . Studenti imaju mjesec dana za odabir literature, čitanje i pisanje rada. Bez unaprijed predanog pisanog rada o izbornoj literaturi nije moguće pristupiti ispitu. Ista procedura u vezi radova o izbornoj literaturi vrijedi i za buduće prijavljivanje ispita u raspisanim ispitnim rokovima Studentske obveze Da položi kolegij, student/studentica mora (što i do kada*): pohađati nastavu; aktivno komentarima i sugestijama sudjelovati u nastavnom procesu; napisati seminarski rad i usmeno ga obranitina kraju odslušanog semestra; položiti završni usmeni ispit. Rokovi ispita i kolokvija Određuju se na početku akademske godine, objavljuju se na mrežnim stranicama Sveučilišta i u ISVU sustavu Ostale važne činjenice vezane uz kolegij Upute za pisanje radova o izbornoj literaturi : Prezime i ime studenta/studentice (Navedite prvo prezime, zbog budućeg abecednog razvrstavanja) - Autor/autorica (godina izdanja). Naslov odabranog djela. Mjesto: Izdavač. Npr. Dahlhaus, C. (2003), Estetika glazbe , Zagreb.       Uvod (700-800 znakova uključujući razmak = 8-10 redaka) - Ukratko obrazložiti predmet/temu seminara i razloge izbora; navesti što je o temi već poznato; najaviti način na koji će tema biti zahvaćena u eseju; opis strukture eseja koji se piše...   Razrada teme u nekoliko cjelina – poglavlja (6000-7000 znakova uključujući razmak = 60-80 redaka) - Prikazati sadržaj pročitanog djela strukturirajući njegove glavne elemente; diskusija o ključnim argumentima koji su u djelu navedeni – zahvatiti činjenice, ideje i mišljenje autora djela; navoditi vlastito mišljenje i stavove   Zaključne napomene (1000-1200 znakova uključujući razmak = 12-15 redaka)  Navesti sličnosti i razlike u odnosu na autora pročitane studije; navesti što se može zaključiti iz vlastitog napisanog teksta; usporedba stavova iz uvoda sa stavovima koji proizlaze iz napisanog rada; navesti vlastite prosudbe o pročitanom djelu.   Font: Times New Roman / 14 Literatura Obvezna: Izborna: Priručna:   Cerjan-Letica, G. et al.: Medicinska sociologija, Medicinska naklada, Zagreb 2003. Marmot, Michael: Sindrom statusa, Algoritam, Zagreb 2009. Štifanić, M.: Medicinska sociologija, Adamić, Rijeka 2001.